Radno vreme

     Na osnovu odluke o radnom vremenu Doma zdravlja Žitorađa objavljene u „Službenom listu grada Niša“ , Broj 50-1575/13 donete od strane Skupštine opšitne Žitorađa na sednici održanoj 04.10.2013.god. kao osnivača  ,kao i člana 192,a u vezi sa članom 50,52,53,54,55,56,66 i 67 Zakona o radu i čl.76 i 77 Zakona o zdravstvenoj zaštiti kao i člana 21 Statuta Doma zdravlja Žitorađa, VD Direktor Doma zdravlja Žitorađa donosi

 

ODLUKU

 

O BLIŽEM UREĐENJU RADNOG VREMENA SLUŽBI

DOMA ZDRAVLJA ŽITORAĐA

 

 

         Radno vreme Doma zdravlja Žitorađa je 00,00-24,00 svakog dana.

 

1.Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva

 (opšta medicina):

 

Ponedeljak-petak:

I smena 07-14 h

II smena 14-21 h

 

Subota i nedelja:

I smena 07-14 h

 

     Dežurna služba Doma zdravlja Žitorađa radiće svakog dana od 21-07h i 14-21 h.

 

     Načelnik službe opšte medicine , glavni tehničar  i odgovorna setra za opštu medicinu Doma zdravlja bliže uređuju rad lekara,medicinskih sestara-tehničara i pomoćnog osoblja.

 

     Radno vreme zdravstvenih stanica Pejkovac,Donje Crnatovo i Dubovo:

 

Ponedeljak-petak:

I smena 07-14 h

 

     Radno vreme ambulanti Držanovac,Stara Božurna,Gornji Drenovac i Badnjevac

 

Ponedeljak-petak:

I smena 07-14

 

     Načelnik službe opšte medicine , glavni tehničar i odgovorna setra za opštu medicinu  Doma zdravlja bliže određuju rad lekara,medicinskih sestara-tehničara i pomoćnog osoblja u zdravstvenim stanicama i ambulantama.

2.Služba za zdravstvenu zašitu dece

 

Ponedeljak-petak:

I smena 07-14 h

II smena 13-20 h

 

Subota:

I smena 07-14 h

 

     Načelnik službe za zdravstvenu zaštitu dece , glavni tehničar i odgovorni tehničar-sestra službe za zdravstvenu zaštitu dece  Doma zdravlja bliže uređuju rad lekara,medicinskih sestara-tehničara i pomoćnog osoblja.

 

3.Služba za zdravstvenu zaštitu žena

 

Ponedeljak-petak:

I smena 07-14 ili II smena 14-20 h do povratka lekara sa specijalizacije.

 

4.Specijalistička konsultativna služba iz oblasti interne medicine

 

Ponedeljak-petak:

I smena 07-14 h

     Načelnik službe opšte medicine i glavni tehničar Doma zdravlja bliže uređuju rad službe.

 

5.Služba za polivalentu patronažu

 

Ponedeljak-petak:

I smena 07-14 h

Subota:

I smena 07-14h

 

     Glavni tehničar glavna sestra patronaže Doma zdravlja bliže uređuju rad službe.

 

6. Služba za laboratorijsku djagnostiku

 

Ponedeljak-petak:

I smena 07-13 h

 

Subota:

I smena 07-13 h

    Načelnik službe opšte medicine i glavni tehničar  Doma zdravlja bliže uređuju rad lekara,medicinskih sestara-tehničara i pomoćnog osoblja službe za laboratorijsku dijagostiku.

 

7.Služba za radiološku i ultrazvučnu dijagostiku

 

Ponedeljak-petak:

I smena 07-13 h

 

     Načelnik službe opšte medicine i glavni tehničar  Doma zdravlja bliže uređuju rad lekara,medicinskih sestara-tehničara i pomoćnog osoblja službe za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku.

 

8.Služba stomatološke zdravstvene zaštite

 

Ponedeljak-petak:

I smena 07-14 h

II smena 13-20 h

 

Subota:

I smena: 07-14 h.

 

Z.S.Pejkovac

Ponedeljak-petak:

I smena 07-14 h.

 

     Načelnik službe stomatološke zdravstvene zaštite i glavni tehničar Doma zdravlja bliže uređuju rad stomatologa,stomatološkig sestara,zubih tehničara i pomoćog osoblja.

 

8.Služba za pravne i ekonomsko-finansijske poslove

 

Ponedeljak-petak:

I smena 07-14 h.

 

     Šef računovodstva bliže uređuje rad ove službe.

 

9.Služba za tehničke i druge slične poslove

 

Služba za tehničke i druge slične poslove radiće svakog radnog dana od 00-24 h.

Glavni tehničar Doma zdravlja bliže uređuje i orgaizuje rad ove službe.

 

Dostaviti svim službama,zdravstvenim stanicama i ambulantama.

 

 

                                                                                                        VD Direktor

                                                                                                        Dr Vladica Rakić

 

                                                                                                        ________________